Warunki handlowe

Warunki handlowe
 
§ 1. Warunki ogólne
 
1.      Firma EMPORO Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż wysyłkową na podstawie oferty handlowej w postaci katalogu w formie wydrukowanej oraz poprzez sklep internetowy dostępny na stronie www.emporo.pl
2.      Ceny zawarte w ofercie handlowej są w wartościach netto oraz brutto.
3.      Ceny w sklepie internetowym aktualizowane są na bieżąco.
4.      Oferta cenowa sklepu internetowego jest ważna w dniu złożenia zamówienia bezpośrednio ze sklepu internetowego. W przypadku różnic pomiędzy ofertą handlową wydrukowaną, a ofertą sklepu internetowego, wiążącą ceną za dany wyrób jest cena ze sklepu internetowego.
5.      Ogólne warunki handlowe, które są odmienne lub uzupełniające w stosunku do niniejszych warunków, nawet jeżeli są znane, nie stanowią części składowej umowy. Akceptacja odrębnych warunków handlowych możliwa jest wyłącznie w przypadku, jeżeli  wyraźnie została wyrażona pisemna zgoda EMPORO Sp. z o.o. na ich obowiązywanie.
6.      Złożenie zamówienia w EMPORO Sp. z o.o. oznacza akceptację niniejszych warunków handlowych.
 
§ 2. Przyjęcie i realizacja zamówień
 
1.      Zamówienia przyjmowane są na podstawie zleceń złożonych przez pracowników lub upoważnionych przedstawicieli podmiotów gospodarczych pisemnie poprzez fax, e-mail, sklep internetowy, drogą pocztową lub telefonicznie.
2.      W zamówieniu należy podać dane niezbędne do wystawienia faktury Vat, m.in. pełną nazwę firmy, numer NIP, adres dostawy jeżeli jest inny od adresu do wystawienia faktury Vat oraz dane o ilości i rodzaju zamawianego towaru.
3.      EMPORO Sp. z o.o. wystawia pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie może zostać wysłane drogą elektroniczną, faxem lub pocztą. Potwierdzenie zawiera dane dotyczące ilości, cen i rodzaju zamawianych towarów, danych adresowych płatnika oraz adresu wysyłki zamówionego towaru. Potwierdzenie zamówienia jest informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji na podstawie niniejszych warunków handlowych.
4.      O rezygnacji z zamówienia należy niezwłocznie poinformować EMPORO Sp. z o.o.
5.      Zamówienia składane za pośrednictwem sklepu internetowego są każdorazowo potwierdzane przez pracownika Emporo Sp. z o.o. na druku potwierdzenia zamówienia. Potwierdzenie generowane po wpisaniu danych jest tworzone dla celów potwierdzających złożenie zamówienia w formie elektronicznej.
6.      Emporo Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczania ilości towaru oferowanego w promocyjnych cenach.
7.      Wyprzedaże dotyczą ograniczonego asortymentu towarów znajdujących się na magazynie. Po wyczerpaniu zapasów magazynowych oferta przestaje obowiązywać. Informacje dotyczące ilości artykułów będących w wyprzedaży należy potwierdzić u pracownika Emporo Sp. z o.o. w momencie złożenia zamówienia.

 § 3. Formy płatności, faktury VAT
 
1.      Faktury za dostawę towaru wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.      Termin płatności wynosi 15 dni od daty wystawienia faktury VAT. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia płatności przy odbiorze bądź przedpłaty w wysokości ustalonej z Zamawiającym.
3.      W przypadku klientów zamawiających po raz pierwszy warunki płatności ustalane są indywidualnie na podstawie zamówienia oraz dokumentów rejestrowych.
4.      EMPORO Sp. z o.o. może ustalać indywidualne kredyty kupieckie. O warunkach kredytu kupieckiego Zamawiający zostanie pisemnie poinformowany.
5.      Dniem zapłaty jest dzień wpływu należności za towar łącznie z podatkiem VAT na rachunek bankowy EMPORO Sp. z o.o. W przypadku nieterminowej zapłaty EMPORO Sp. z o.o. będzie naliczać odsetki ustawowe.
6.      EMPORO Sp. z o.o. zastrzega, iż w wyjątkowych przypadkach po złożeniu zamówienia potwierdzone ceny mogą ulec zmianie. Na zmianę mogą mieć wpływ zmiany cen surowców, stawek celnych i podatkowych oraz kursów walut z uprzednim uzgodnieniem z Zamawiającym.
 
§ 4. Dostawa i transport
 
1.      Zamówione towary dostarczane są bezpłatnie na terenie Polski na adres wskazany w zamówieniu. Dotyczy to zamówień o wartości minimalnej 400,- zł netto. Do zamówień poniżej tej kwoty doliczamy zryczałtowaną opłatę za opakowanie i transport w wysokości 40,- zł netto.
2.      Adres dostawy rozumiany jest jako adres na terenie Polski z oznaczonym kodem pocztowym, ulicą, numerem, bądź numerem w miejscowości, gdzie Odbiorca będzie mógł pokwitować odbiór towaru.
3.      Wyładunek z pojazdu oraz czynności związane z wniesieniem do budynku, magazynu, rozpakowaniem, montażem należą do obowiązków Odbiorcy towaru.
4.      Odbiór towaru potwierdzany jest na dokumencie transportowym. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków należy ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA TOWARU  lub wpisać adnotację na dokument transportowy oraz sporządzić protokół  opisujący stan towaru oraz uszkodzeń opakowania. Oświadczenie takie musi być opatrzone datą oraz podpisami Kierowcy / Kuriera oraz Odbiorcy. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych lub braków w dostawie będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania protokołu szkodowego w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej PRZY ODBIORZE PRZESYŁKI. Zgłoszenie szkody do EMPORO musi nastąpić w dniu odbioru przesyłki.
5.      Dostawy poza teren Polski są dodatkowo płatne.
6.      Sprzedający zastrzega sobie możliwość realizowania częściowych dostaw.
7.      EMPORO Sp. z o.o. dołoży należytej staranności dla dotrzymania ustalonego terminu dostawy. Terminy wskazane na potwierdzeniu zamówienia są terminami orientacyjnymi. Zastrzega się możliwość zmiany terminu dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw związanych z opóźnieniem dostawy.
 
§ 5. Warunki gwarancji, reklamacji towaru
 
1.      Wyroby objęte są 36 miesięczną gwarancją od dnia sprzedaży wskazanego na fakturze VAT.
2.      EMPORO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niezgodnie z przeznaczeniem lub wskazówkami z instrukcji oraz nieprawidłowym montażem.
3.      Utrata gwarancji następuje w momencie użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawami i przeróbkami we własnym zakresie oraz uszkodzeniami powstałymi z winy Użytkownika.
4.      Naprawa gwarancyjna nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych oraz czynności serwisowych do których wykonania zobowiązany jest Użytkownik rzeczy we własnym zakresie i na własny koszt.
5.      Reklamacje winny być składne pisemnie. Okres naprawy wynosi 14 dni od daty wpływu pisma reklamacyjnego do EMPORO Sp. z o.o. Termin może ulec wydłużeniu z uwagi na konieczność sprowadzenia części niezbędnych do naprawy wadliwego towaru.
6.      W przypadku braku zgody stron, roszczenia z tytułu reklamacji nie mają wypływu na obowiązek zapłacenia faktury w pełnej wysokości.
7.      Zamawiający nie ma prawa dochodzić roszczeń odszkodowawczych z tytułu wad towaru.
 
§ 6. Zwrot towaru
 
1.      Zamawiający ma prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny do 14 dni od daty przyjęcia dostawy. Koszty transportu ponosi Zamawiający. 
2.      Zamawiający winien skontaktować się z działem handlowym EMPORO Sp. z o.o. celem ustalenia sposobu zwrotu towaru oraz jego awizacją.
3.      Warunkiem przyjęcia zwrotu jest zwrot nieużywanego i nieuszkodzonego towaru w oryginalnym opakowaniu. Towar należy dostarczyć do Magazynu Emporo we Wrocławiu (54-610), przy ul.Granicznej 8 c. Kupujący odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas dostarczenia towaru do magazynu Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Sprzedający odmówi przyjęcia zwrotu.
4.      Prawo zwrotu nie przysługuje w przypadku zamówień niestandardowych wykonanych na indywidualne zamówienie.
 
§ 7. Pozostałe warunki
 
1.      W pozostałych sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach handlowych zastosowanie mają przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym dotyczące umów sprzedaży.
2.       Złożenie zamówienia w EMPORO Sp. z o.o. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3.       Dane adresowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami:

Klauzula informacyjna dotycząca danych kontaktowych służbowych tzw. „wizytówkowych”

Informujemy, że:

1.        Administratorem danych, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) zawartych w niniejszym oświadczeniu jest EMPORO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Tynieckiej 5 A, e-mail: emporo@emporo.pl

2.        W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy, iż: Administratorem danych jest EMPORO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Tynieckiej 5 A, e-mail: emporo@emporo.pl

3.        Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a.        w celu realizacji zlecenia, sporządzenia oferty handlowej;

b.        w celu wysyłki ofert handlowych;

c.        w celu wysyłki informacji marketingowych;

d.        w celu wypełnienia obowiązków publiczno – prawnych.

e.        w wyjątkowych prawnie uzasadnionych przypadkach w związku ewentualnym dochodzeniem roszczeń;

4.        Zakres udostępnionych danych obejmuje: dane rejestrowe i wysyłkowe podmiotu gospodarczego reprezentowanego przez Panią / Pana oraz  imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko lub / i dział;

5.        Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach kontaktowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i będą przekazywane wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora niezbędne do zapewniania podstawowej działalności Administratora, m.in. usługi księgowe i prawne, usługi pocztowe, usługi spedycyjne.

6.        Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do zawarcia i wykonania zlecenia lub i oferty oraz zapewnienia sprawnego przepływu informacji.

7.        Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści, korekty swoich danych, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania.